EULAR webinar på verdensdagen for artritt, 12. oktober kl. 19

Hvert år markeres verdensdagen for artritt, World Arthritis Day (WAD) for å øke bevisstheten om de mer enn 200 revmatiske muskelskjelettsykdommene.

Diagnose og tilgang til forskningsbasert behandling er viktig for et godt sykdomsforløp.

EULAR webinar
I anledning WAD 2022 inviterer EULAR[1] til webinaret, «Invisible Rheumatology – Why are we facing shortages and delays and how can we change this?», med erfaringer fra Tyskland, Storbritannia og Spania. Lenken offentliggjøres kl. 1830 den 12. oktober: Course: EULAR WAD 2022 Webinar

Nye forskningsresultater gir treffsikker behandling
De siste årenes forskning på revmatologi og muskelskjelettsykdommer har gitt gode resultater. Medisinene og behandlingsstrategiene er mye mer effektive, og man har fått økt kunnskap om faktorer slik som livsmestring og målrettet fysioterapi.

REMEDY
Det tverrfaglige revmatologiske miljøet ved Diakonhjemmet sykehus er internasjonalt anerkjent som verdensledende innen feltet. Det er noe av grunnlaget for at miljøet nylig er tildelt midler til å etablere og drifte forskningssenteret for behandling innenfor revmatologi og muskelskjelettsykdommer, REMEDY.  

– Hvis vi skal gi denne pasientgruppen behandling og rehabilitering med god kvalitet er vi avhengige av klinisk forskning, sier Espen A. Haavardsholm, leder av REMEDY-senteret.

En av fire rammes
På verdensbasis rammes en av fire, og disse sykdommene er årsak til nedsatt livskvalitet, funksjonstap og redusert arbeidskapasitet. Sykdommene har omfattende konsekvenser for den enkelte og for samfunnet, men kunnskapen er ikke like utbredt.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en av Norges største helseorganisasjoner og representerer 30 000 medlemmer. NRF er også samarbeidspartner i det nye forskningssenteret.

– Muskel- og skjelettplager er en stor utfordring for folkehelsen og en betydelig belastning for enkeltmennesket. Norsk Revmatikerforbund representerer de som lever med revmatiske sykdommer. Ny forskning, og et tett samarbeid mellom forskere og pasienter, er viktig for å forebygge sykdom og for å sørge for at de som har revmatiske sykdommer får et best mulig liv og kan delta i arbeidslivet, sier Bo Gleditsch, generalsekretær i NRF. 

Under- og feildiagnostisering har store kostnader
Det anslås at rundt ett hundre millioner personer med muskelskjelettsykdom på verdensbasis ikke er diagnostisert. Å takle smertefulle symptomer på egenhånd, – som ofte ikke blir tatt på alvor eller blir feildiagnostisert, påvirker livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Derfor er det viktig at riktig diagnose kan stilles så tidlig som mulig i sykdomsforløpet og optimal behandling kan igangsettes.

For lav kunnskap i helsevesenet
Helsevesenet er mange steder dårlig rustet til å stille riktig diagnose og gi nødvendig behandling. Innen medisinsk utdanning er muskelskjelettsykdommer lite prioritert. Det fører til at symptomene ofte blir oversett, feildiagnostisert eller feilbehandlet. Situasjonen kompliseres ytterligere av at spesialister innen revmatologi er få i de fleste europeiske land – enn si i verden.

——————————-

REMEDY – forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, Diakonhjemmet sykehus

Senteret skal utvikle ny behandling og nye behandlingsstrategier for pasienter med revmatiske og muskel- og skjelettsykdommer. Disse sykdommene er knyttet til økt sykelighet og dødelighet, redusert livskvalitet, langvarige smertetilstander og nedsatt funksjon. Senteret ledes av professor/overlege i revmatologi Espen A. Haavardsholm.

– Revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettsykdommer er en stor belastning for mange, men også for samfunnet som helhet. Dette senteret vil bety mye for mange pasienter og vil kunne bidra til økt livskvalitet. Forskningsmiljøet er allerede i forskningsfronten og senterstatusen vil i enda større grad synliggjøre norsk revmatologisk forskning internasjonalt, sa helseministeren da tildelingen ble kjent.

Norsk Revmatikerforbund er en av fire tilknyttede partnere til senteret og skal sikre brukermedvirkning på alle nivåer i senteret.

– NRF skal sørge for at brukerne er med å påvirke forskningen, og vi skal bidra til formidlingen av resultatene, slik at god og viktig forskning når ut til dem det gjelder, sier generalsekretær i NRF, Bo Gleditsch.

Diakonhjemmet sykehus er et ideelt lokalsykehus for befolkningen i bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner, og tilbyr behandling innen medisin, kirurgi, revmatologi, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Sykehuset har også nasjonale og regionale spissfunksjoner innen revmatologisk rehabilitering, psykofarmakologi og psykisk helse og arbeid. Sykehuset mottar mange gjestepasienter fra hele landet.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en av Norges største helseorganisasjoner, med rundt 30 000 medlemmer. NRF jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet, uavhengig av sine helseutfordringer.


[1] Den europeiske alliansen av foreninger for revmatologi