EULAR webinar på verdensdagen for artritt, 12. oktober kl. 19

Hvert år markeres verdensdagen for artritt, World Arthritis Day (WAD) for å øke bevisstheten om de mer enn 200 revmatiske muskelskjelettsykdommene.

Diagnose og tilgang til forskningsbasert behandling er viktig for et godt sykdomsforløp.

EULAR webinar
I anledning WAD 2022 inviterer EULAR[1] til webinaret, «Invisible Rheumatology – Why are we facing shortages and delays and how can we change this?», med erfaringer fra Tyskland, Storbritannia og Spania. Lenken offentliggjøres kl. 1830 den 12. oktober: Course: EULAR WAD 2022 Webinar

Nye forskningsresultater gir treffsikker behandling
De siste årenes forskning på revmatologi og muskelskjelettsykdommer har gitt gode resultater. Medisinene og behandlingsstrategiene er mye mer effektive, og man har fått økt kunnskap om faktorer slik som livsmestring og målrettet fysioterapi.

REMEDY
Det tverrfaglige revmatologiske miljøet ved Diakonhjemmet sykehus er internasjonalt anerkjent som verdensledende innen feltet. Det er noe av grunnlaget for at miljøet nylig er tildelt midler til å etablere og drifte forskningssenteret for behandling innenfor revmatologi og muskelskjelettsykdommer, REMEDY.  

– Hvis vi skal gi denne pasientgruppen behandling og rehabilitering med god kvalitet er vi avhengige av klinisk forskning, sier Espen A. Haavardsholm, leder av REMEDY-senteret.

En av fire rammes
På verdensbasis rammes en av fire, og disse sykdommene er årsak til nedsatt livskvalitet, funksjonstap og redusert arbeidskapasitet. Sykdommene har omfattende konsekvenser for den enkelte og for samfunnet, men kunnskapen er ikke like utbredt.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en av Norges største helseorganisasjoner og representerer 30 000 medlemmer. NRF er også samarbeidspartner i det nye forskningssenteret.

– Muskel- og skjelettplager er en stor utfordring for folkehelsen og en betydelig belastning for enkeltmennesket. Norsk Revmatikerforbund representerer de som lever med revmatiske sykdommer. Ny forskning, og et tett samarbeid mellom forskere og pasienter, er viktig for å forebygge sykdom og for å sørge for at de som har revmatiske sykdommer får et best mulig liv og kan delta i arbeidslivet, sier Bo Gleditsch, generalsekretær i NRF. 

Under- og feildiagnostisering har store kostnader
Det anslås at rundt ett hundre millioner personer med muskelskjelettsykdom på verdensbasis ikke er diagnostisert. Å takle smertefulle symptomer på egenhånd, – som ofte ikke blir tatt på alvor eller blir feildiagnostisert, påvirker livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Derfor er det viktig at riktig diagnose kan stilles så tidlig som mulig i sykdomsforløpet og optimal behandling kan igangsettes.

For lav kunnskap i helsevesenet
Helsevesenet er mange steder dårlig rustet til å stille riktig diagnose og gi nødvendig behandling. Innen medisinsk utdanning er muskelskjelettsykdommer lite prioritert. Det fører til at symptomene ofte blir oversett, feildiagnostisert eller feilbehandlet. Situasjonen kompliseres ytterligere av at spesialister innen revmatologi er få i de fleste europeiske land – enn si i verden.

——————————-

REMEDY – forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, Diakonhjemmet sykehus

Senteret skal utvikle ny behandling og nye behandlingsstrategier for pasienter med revmatiske og muskel- og skjelettsykdommer. Disse sykdommene er knyttet til økt sykelighet og dødelighet, redusert livskvalitet, langvarige smertetilstander og nedsatt funksjon. Senteret ledes av professor/overlege i revmatologi Espen A. Haavardsholm.

– Revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettsykdommer er en stor belastning for mange, men også for samfunnet som helhet. Dette senteret vil bety mye for mange pasienter og vil kunne bidra til økt livskvalitet. Forskningsmiljøet er allerede i forskningsfronten og senterstatusen vil i enda større grad synliggjøre norsk revmatologisk forskning internasjonalt, sa helseministeren da tildelingen ble kjent.

Norsk Revmatikerforbund er en av fire tilknyttede partnere til senteret og skal sikre brukermedvirkning på alle nivåer i senteret.

– NRF skal sørge for at brukerne er med å påvirke forskningen, og vi skal bidra til formidlingen av resultatene, slik at god og viktig forskning når ut til dem det gjelder, sier generalsekretær i NRF, Bo Gleditsch.

Diakonhjemmet sykehus er et ideelt lokalsykehus for befolkningen i bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner, og tilbyr behandling innen medisin, kirurgi, revmatologi, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Sykehuset har også nasjonale og regionale spissfunksjoner innen revmatologisk rehabilitering, psykofarmakologi og psykisk helse og arbeid. Sykehuset mottar mange gjestepasienter fra hele landet.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en av Norges største helseorganisasjoner, med rundt 30 000 medlemmer. NRF jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet, uavhengig av sine helseutfordringer.


[1] Den europeiske alliansen av foreninger for revmatologi

Artikkelanbefaling: brukermedvirkning på organisasjonsnivå

Månedens artikkelanbefaling tar for seg brukermedvirkning der brukerrepresentanter gjerne er organisert som brukerutvalg. Artikkelen gir en oversikt over hvilke faktorer som optimaliserer brukermedvirkning i utvikling, levering og evaluering av helsetjenesten.

Brukere i samtale med helsepersonell
Fortsett å lese «Artikkelanbefaling: brukermedvirkning på organisasjonsnivå»

Nor-Hand – En spennende oppfølgingsstudie av personer med håndartrose

Nor-Hand er en studie av pasienter med håndartrose, som er ledet av seniorforsker Ida K. Bos-Haugen ved Klinikk for Revmatologi og Forskning. I løpet av 2016-17 undersøkte forskerne 300 pasienter med håndartrose, og pasientene ble invitert tilbake til en oppfølgingsundersøkelse i 2019-21.

Looking for the english summary? You can find it on this page (external link)

Fortsett å lese «Nor-Hand – En spennende oppfølgingsstudie av personer med håndartrose»

Artikkelanbefaling: Risikofaktorer for fravær på jobb blant pasienter med axial spondyloartritt som får biologiske medisiner

Denne gangen anbefaler vi en artikkel som ser på risikofaktorer for fravær på jobb blant pasienter med aksial spondyloartritt som får biologiske medisiner. Interessant lesing for deg som jobber med, eller har sykdommen.

Illustrasjonsbilde av person som jobber
Fortsett å lese «Artikkelanbefaling: Risikofaktorer for fravær på jobb blant pasienter med axial spondyloartritt som får biologiske medisiner»

Livsstilsråd i behandlingen av revmatiske og muskelskjelett sykdommer – EULAR

Den nye EULAR livsstils anbefalingen er basert på store oppdaterte kunnskapsoppsummeringer og en konsensusprosess i en internasjonalt oppnevnt ekspertgruppe bestående av brukerrepresentanter og helsepersonell. Anbefalingen omhandler spesielt fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og alkohol. Kunnskapsoppsummeringene anbefalingene baserer seg på vil også bli publisert i løpet av kort tid. 

Fortsett å lese «Livsstilsråd i behandlingen av revmatiske og muskelskjelett sykdommer – EULAR»

Årets første disputas ved Diakonhjemmet sykehus

Trond Haugmark disputerte 10. februar. Tittelen på hans doktorgradsarbeid er: Mindfulness-based and acceptance-based interventions and physical activity in the management of fibromyalgia – evaluation of a multicomponent rehabilitation programme.

Veileder Heidi A. Zangi sammen med kandidat Trond Haugmark
Fortsett å lese «Årets første disputas ved Diakonhjemmet sykehus»

Artikkelanbefaling: Faktorer assosiert med opprettholdelse av fysisk aktivitet hos personer med revmatoid artritt

Denne gangen anbefaler vi en forskningsartikkel som ser på faktorer knyttet til vedlikehold eller endring av fysisk aktivitetsatferd hos personer med revmatoid artritt.

Illustrasjonsbilde: Pasienter trener fysisk aktivitet med instruks fra helsepersonell
Illustrasjonsbilde. Foto: Nicolas Tourrenc / Diakonhjemmet sykehus
Fortsett å lese «Artikkelanbefaling: Faktorer assosiert med opprettholdelse av fysisk aktivitet hos personer med revmatoid artritt»

Forskningssenter for klinisk behandling tildelt Diakonhjemmet sykehus

I konkurranse med mange sterke forskningsmiljøer i Norge, har Forskningsrådet tildelt Diakonhjemmet sykehus 128 millioner kroner for å opprette et forskningssenter for behandling av muskel- og skjelettsykdommer. Forskningssatsningen vil gi bedre behandling for en stor pasientgruppe. 

En stolt gjeng gleder seg over at Forskningsrådet har prioritert et ideelt lokalsykehus og muskelskjelettsykdommer i sin rause tildeling. Fra høyre: Klinikkleder Kjetil Bergsmark, forsker Siri Lillegraven, administrerende direktør Anders Mohn Frafjord, forsker Anne Therese Tveter og professor Espen A. Haavardsholm. foto: Nicolas Tourrenc / Diakonhjemmet Sykehus
Fortsett å lese «Forskningssenter for klinisk behandling tildelt Diakonhjemmet sykehus»

Enda en disputas fra Diakonhjemmet sykehus

Else Marit Holen Gravås har forsvart sin doktorgradsavhandling som handler om hvorvidt ergoterapi, i en gitt periode, kan forsinke eller redusere behovet for kirurgi ved artrose i tommelens rotledd. I tillegg har hun undersøkt pasientenes personlige og kliniske karakteristikker og tidligere mottatt ikke-medikamentell behandling, prediktorer for CMC-kirurgi og pasientenes motivasjon for CMC-kirurgi.

Hovedveileder for Else Marit Holen Gravås har vært professor Ingvild Kjeken . Biveiledere har vært forsker Nina Østerås og førsteamanuensis Anne Therese Tveter.
Fortsett å lese «Enda en disputas fra Diakonhjemmet sykehus»

Skreddersydd behandling ga ikke bedre effekt

Skreddersydd behandling, med justering av medisindoser basert på konsentrasjon av legemiddelet i blodet, viser seg å ikke gi bedre effekt i behandlingen av pasienter med kroniske betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud som starter med den biologiske medisinen infliximab, viser en norsk studie som publiseres i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet JAMA i dag.

F.v.: Guro L. Goll, overlege og postdoc, Silje W. Syversen, overlege og postdoc, Kristin K. Jørgensen, overlege og postdoc fra A-hus og Espen A. Haavardsholm, professor og leder for Forskning og innovasjon. Fotograf: Nicolas Tourrenc
Fortsett å lese «Skreddersydd behandling ga ikke bedre effekt»