eReg – bedre innsikt i hvordan pasientene opplever egen sykdom og mestring

Nasjonal Behandlingstjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NBRR) ved Diakonhjemmet Sykehus innfører nå eReg, en elektronisk løsning for lokale og nasjonale registre med mulighet for å overføre data til pasientens journal.

Bruk av eReg i klinikk på NBRR ble igangsatt januar 2020

NBRR tilbyr skreddersydd tverrfaglig rehabilitering for pasienter over 18 år med kronisk inflammatorisk revmatisk sykdom. Som nasjonal tjeneste har NBRR et ansvar om å overvåke og formidle resultater av behandlinger. I den forbindelse bes pasienter ved NBRR om å fylle ut spørreskjema ved innkomst og utreise. Svar fra spørreskjema summeres opp og presenteres i NBRRs årlige Kvalitetsrappport.

Bruk av spørreskjema, eller pasient-rapporterte utfallsmål, er anbefalt både i forskning og i møte med den individuelle pasient for å måle endring i helserelatert livskvalitet, smerte og funksjon. Ved NBRR er en grundig tverrfaglig utredning avgjørende for å kunne bistå i pasientens utfordringer og rehabiliteringsprosess. Ansatte ved NBRR ønsket økt bruk av spørreskjema som et verktøy i samarbeid med den enkelte pasient og i kommunikasjon med pasientens behandlere i primærhelsetjenesten. NBRR igangsatte prosjektet DigiNBRR der målet var å etablere en digital løsning der pasienten fyller ut spørreskjema på PC og resultatene blir så overført til journalnotat og epikriser. Verktøyet som ble tatt i bruk heter eReg, en elektronisk løsning for lokale og nasjonale registre med mulighet for å overføre data til pasientens journal.

I arbeidet med DigiNBRR ble det også tatt i bruk et nytt spørreskjema på NBRR, Bergen Insomnia Scale, for å få en bedre forståelse for pasientens egen opplevelse av søvn. Øvrige skjema som brukes på NBRR nå er:
• Euroqol-5 Dimension 5 Levels (EQ-5D-5L)- måler helseutfall på områdene gange, personlig stell, vanlige gjøremål, smerte og angst/depresjon
• EQ-VAS – egen helse på en visuell analog skala
• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADs)- kartlegging av depresjon og angst
• Rheumatic Disease Illness Perception Questionnaire (RD-IPQ)- kartlegger sykdomsforståelse, herunder tanker og oppfatning av egen sykdom
• Rheumatoid Arthritis Impact of Disease (RAID)- kartlegger selvopplevd helse og livskvalitet hos personer med revmatisk sykdom
• Selvvurdert fysisk form – vurdering av egen kondisjon, styrke, bevegelighet og balanse
• BAS-skjema- brukes hos personer med Spondyloartritt for å kartlegge selvopplevd sykdomsaktivitet, funksjonsnivå og tilfredshet

Bruk av eReg i klinikk på NBRR ble igangsatt januar 2020. Tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte er at økt bruk av spørreskjemaene gir et verdifullt tillegg til kliniske undersøkelser og samtaler. eReg vil fremover også benyttes for å sammenstille resultat av alle spørreskjema i NBRRs årlige Kvalitetsrapport.

%d bloggere liker dette: