Forskningssenter for klinisk behandling tildelt Diakonhjemmet sykehus

I konkurranse med mange sterke forskningsmiljøer i Norge, har Forskningsrådet tildelt Diakonhjemmet sykehus 128 millioner kroner for å opprette et forskningssenter for behandling av muskel- og skjelettsykdommer. Forskningssatsningen vil gi bedre behandling for en stor pasientgruppe. 

En stolt gjeng gleder seg over at Forskningsrådet har prioritert et ideelt lokalsykehus og muskelskjelettsykdommer i sin rause tildeling. Fra høyre: Klinikkleder Kjetil Bergsmark, forsker Siri Lillegraven, administrerende direktør Anders Mohn Frafjord, forsker Anne Therese Tveter og professor Espen A. Haavardsholm. foto: Nicolas Tourrenc / Diakonhjemmet Sykehus

Senterets direktør Espen A. Haavardsholm sier at: – Dette er en tillitserklæring til et miljø som har satset på å gjennomføre store kliniske studier av høy kvalitet, med publikasjoner i de mest betydningsfulle internasjonale medisinske tidsskrifter.

Han trekker frem at det internasjonale fagpanelet også vurderte miljøet til å være verdensledende innenfor sitt fagfelt.

Forskningssenterets direktør blir professor og overlege Espen A. Haavardsholm, Han skal lede ReMeDy sammen med Siri Lillegraven (høyre) og Anne Therese Tveter (venstre). foto: Nicolas Tourrenc / Diakonhjemmet Sykehus

Skal hete ReMeDy

Muskel- og skjelettsykdommer er svært utbredt i befolkningen, og er en hyppig årsak til nedsatt livskvalitet, tap av funksjon og redusert arbeidskapasitet. Samtidig har det tidligere vært et misforhold mellom de belastninger og kostnader sykdommene har for individ og samfunnet, og forskningsmidler tildelt fagfeltet. Senteret som nå etableres hos sykehuset har fått navnet REMEDY – Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Det har sitt utspring fra et internasjonalt ledende tverrfaglig forskningsmiljø. REMEDY-senteret tildeles 16 millioner kroner per år i inntil 8 år, totalt 128 millioner kroner, og er en etterlengtet storsatsning på forskning innenfor revmatologi og muskelskjelettsykdommer.

Samarbeid avgjørende for tildelingen

De revmatologiske og ortopediske fagmiljøene samarbeider allerede tett klinisk gjennom Senter for ortopedi og revmatologi. I de siste par årene har man også utviklet flere felles forskningsprosjekter. Dette samarbeidet vil styrkes gjennom etableringen av REMEDY.

– Denne søknaden er et lagarbeid, sier klinikkleder Kjetil Bergsmark i Klinikk for Revmatologi, poliklinikk og forskning. – Jeg vil takke alle som har bidratt inn i arbeidet for en fantastisk innsats det siste året. Det gir oss nå unike muligheter til å gjennomføre dette løftet innen klinisk forskning på revmatologi og muskelskjelettsykdommer.

– En gladnyhet for forskning og samarbeid på tvers av klinikkene, sier klinikklederne Kjetil Bergsmark (venstre) og Magne Flatlandsmo fra Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning og Klinikk for anestesi og kirurgi (høyre). foto: Nicolas Tourrenc / Diakonhjemmet Sykehus

Strålende nyhet for forskningen

– Tildelingen er en strålende nyhet for forskningen ved sykehuset og for et tettere samarbeid mellom klinikkene. Dette vil få stor betydning for kompetanseutviklingen innen flere fagområder og for kvaliteten i behandlingen vi skal gi fremtidige pasienter, sier klinikkleder Magne Flatlandsmo i Klinikk for anestesi og kirurgi.

Bergsmark trekker også frem den helt avgjørende innsatsen gjennom mange år fra en rekke andre avdelinger ved sykehuset i gjennomføringen av tidligere og nåværende forskningsprosjekter.

– Tildelingen hadde ikke vært mulig uten denne kollektive innsatsen.

Fire Senterpartnere

I tillegg til vertsinstitusjonen Diakonhjemmet sykehus er fire partnere tilknyttet senteret: Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund og stiftelsen MAGIC. Den siste jobber med kunnskapsoppsummeringer og beslutningsstøtte for helsetjenesten. Senteret vil også koordinere et nasjonalt nettverk av sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner. Intensjonen er at det skal være lik mulighet for å kunne delta i kliniske studier uavhengig av hvor i landet pasienten bor. Tett samarbeid med brukerne vil være avgjørende for senterets drift. 

Forskningssenter for klinisk behandling

Forskningsrådet ønsker med ordningen Forskningssenter for klinisk behandling å støtte fremragende forskning som fører til bedre behandling for norske pasienter. Tildelingen er ment å gi internasjonalt ledende miljøer særlig gode rammebetingelser.

– Vår ambisjon er å gjennomføre kliniske studier med potensiale til å endre klinisk praksis, og disse midlene er helt avgjørende for å lykkes, sier professor Haavardsholm. – Vi kan nå gjennomføre en rekke planlagte studier. Tildelingen vil sikre nødvendig infrastruktur og medvirke til at resultatene raskt kan implementeres i helsetjenesten, og dermed gi umiddelbar gevinst til pasientene. Senterordningen vil også ha en viktig rolle når det gjelder rekrutteringen til klinisk forskning, samt innenfor formidling av kunnskap til fagmiljøer, helsetjenesten og allmennheten.

Lokalsykehus som satser på forskning

– Tildelingen av dette forskningssenteret er en fantastisk anerkjennelse av forskningen som over tid er bygget opp her hos oss, sier administrerende direktør i Diakonhjemmet sykehus Anders Mohn Frafjord. – Etableringen av et slikt senter vil sikre forskning som gir bedre pasientbehandling innen en rekke vanlige sykdommer, med stor betydning for enkeltmennesker og samfunn. Det vil også ha stor betydning for at sykehuset fortsatt skal være en attraktiv arbeidsplass og for at vi blir et foretrukket sykehus, sier Mohn Frafjord.

Se Forskningsrådets pressemelding om det nye forskningssenteret for klinisk behandling
Se Diakonhjemmet sykehus sin pressemelding om tildelingen

%d bloggere liker dette: