Lanserer ny strategi for forskning og innovasjon

Revmatologisk avdeling har utarbeidet en strategi for å styrke forskning på revmatiske sykdommer og rehabilitering. Målet er at pasientene skal få bedre behandling og bedre helse.

– Ved å sette tydelige mål for forskningen vår, og prioritere hva vi skal jobbe med, skal vi bli enda bedre på forskning og innovasjon, sier professor og overlege Espen A. Haavardsholm.

Forskningsstrategien peker ut tre fokusområder som Revmatologisk avdeling skal prioritere de neste årene: helhetlige pasientforløp, fremragende kliniske studier og innovasjon.

– Revmatologisk avdelings ambisjon er å være den ledende forskningsinstitusjonen innen utvalgte fagområder i revmatologi, både i Norge og internasjonalt. Vi skal bidra til å gi pasienter med revmatiske sykdommer bedre helse.

Fokusområder

Revmatologisk avdelings nye forskningsstrategi kan kort oppsummeres i tre fokusområder:

  • Helhetlige pasientforløp
    • Det skal gjennomføres forskning på helhetlige behandlings- og rehabiliteringsforløp og bedre samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste
  • Fremragende kliniske studier
    • Det skal gjennomføres kliniske intervensjonsstudier av høy kvalitet med potensial til å endre klinisk praksis
  • Innovasjon
    • Avdelingen skal drive innovativ forskning og metode- og prosessutvikling som gir ny kunnskap som er nyttig for pasient og samfunn

I tillegg er det er det etablert strategiske mål for organisering og finansiering, samt kompetanse og nettverk.

Fra forskning til praksis

Revmatologisk avdeling har som mål å gjennomføre studier med potensial til å endre klinisk praksis. Et eksempel på dette er ARCTIC-studien hvor man forsket på en ny behandlingsstrategi for leddgikt. Disse resultatene var viktige da man omtrent et år senere utarbeidet ny nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av leddgikt. Studien har også fått mye oppmerksomhet, og resultatene har bidratt til å endre internasjonale retningslinjer for behandling av leddgikt.

– Over de siste 10 årene har Revmatologisk avdeling utviklet et internasjonalt forskningsmiljø med kompetanse til å gjennomføre store kliniske studier. Denne kompetansen skal vi videreutvikle fremover slik at vi kan bidra med enda mer forskning som vil endre behandling av revmatiske sykdommer, sier Haavardsholm.

Høy forskningsaktivitet

Forskningsaktivitet er høy ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus. Avdelingen deltar i og leder en rekke store og mindre forskningsprosjekter, og det er ansatt 5 professorer, en rekke seniorforskere, post doc. forskere og doktorgradsstipendiater ved avdelingen. Mange av avdelingens forskere kombinerer forskerrollen med å jobbe klinisk med pasientbehandling.

Årlig publiserer avdelingen mellom 50 og 80 artikler i internasjonale tidsskrifter. De siste årene har forskningen også blitt publisert i noen av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrifter: NOR-SWITCH studien ble publisert i The Lancet, og ARCTIC-studien ble publisert i The BMJ. Siden 2008 har avdelingen hatt status som «EULAR Centre of Excellence».

Den høye forskningsaktiviteten reflekteres også i antall doktorgradsstudenter som disputerer hvert år.

År Antall doktorgrader
1995-1999 1
2000-2004 6
2005-2009 7
2010-2014 19
2015-2019 15

Ny enhet for forskning og innovasjon

I tillegg til å lansere en ny forskningsstrategi ble det i mai 2019 etablert en ny Enhet for forskning og innovasjon ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus. Enheten omfatter all forskningsvirksomhet ved Revmatologisk avdeling, samt Nasjonal kompetansetjeneste for Revmatologisk rehabilitering (NKRR), og skal ledes av Espen A. Haavardsholm.

– Ved å samle fagmiljøet organisatorisk synliggjør vi vår brede tverrfaglige forskningskompetanse, sikrer en optimal prioritering av ressurser og legger til rette for konkurransedyktige søknader om eksterne midler, slik at vi kan gjennomføre prosjekter som fører til bedre diagnostikk og behandling av pasienter med revmatiske sykdommer – i tråd med vår visjon «Pasientnær forskning som bedrer klinisk praksis», avslutter Espen A. Haavardsholm.

%d bloggere liker dette: