Resultater fra NORD-STAR publisert i The British Medical Journal

Diakonhjemmet sykehus har vært en viktig bidragsyter til en stor nordisk studie. NORD-STAR-studien står for Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries, og de første resultatene fra studien publiseres nå i det høyt rangerte medisinske tidsskriftet The British Medical Journal (BMJ).

Professorene Till Uhlig, Marte Heiberg og Espen A. Haavardsholm er medlemmer av internasjonal styringskomite for NORD-STAR studien som ledes fra Karolinska Instituttet i Stockholm.

NORD-STAR, som du nå kan lese om i BMJ, er en stor multisenter randomisert kontrollert studie fra alle nordiske land samt Nederland. Til sammen ble 812 pasienter med nydiagnostisert leddgikt inkludert. Studien sammenligner effekten av konvensjonell førstelinjebehandling (metotreksat og prednisolon) med effekten av metotreksat kombinert med et av tre ulike biologiske legemidler ved tidlig leddgikt. De tre biologiske legemidlene var (certolizumab pegol (TNF-hemmer), abatacept (T-cellemodulator) og tocilizumab (IL6-hemmer). I tillegg sammenliknes to ulike nedtrappingsstrategier hos pasienter som har god respons på behandlingen. NORD-STAR er den største utprøverinitierte randomiserte studien ved nydiagnostisert leddgikt.

Hva har man funnet?
I NORD-STAR-studien ønsket man å sammenlikne andelen av pasienter i de fire ulike behandlingsarmene som oppnådde remisjon, det vil si at pasienten var tilnærmet uten tegn eller symptomer på sykdomsaktivitet, 24 uker etter påbegynt behandling. Resultatene viser at over 40 % av pasientene i alle grupper kommer i remisjon målt med sykdomsaktivitetsmålet CDAI (clinical disease activity index). Det var ingen klar signifikant forskjell mellom de ulike behandlingene på dette tidspunktet.

– For oss betyr dette at dagens behandlingsstrategi med metotreksat i kombinasjon med kortikosteroider, som første behandling ved nyoppstått leddgikt, er å foretrekke. Man kan oppnå svært god respons hos en stor andel pasienter ved å starte raskt med sykdomsmodifiserende behandling, gi tilstrekkelige doser og følge pasientene tett i starten. Så blir det også veldig spennende å se hva langtidsresultater og røntgendata fra NORD-STAR viser, sier professor Espen A. Haavardsholm ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning.

Hvem er med i studien?
I Norge er det fem studiesentre fordelt på de fire helseregionene. Professor Espen A. Haavardsholm ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har formelt ansvar som nasjonal koordinerende utprøver.

Alle disse menneskene er involvert i studien og representerer de nordiske landene, samt Nederland. Bildet er tatt i forbindelse med forrige studiemøtet i Stockholm, før Covid-19 brøt ut for fullt.

Avdeling for forskning og innovasjon på Diakonhjemmet sykehus har vært koordinerende senter for studien i Norge. Overlege og forsker Marte Schrumpf Heiberg har vært lokal hovedutprøver på Diakonhjemmet sykehus og prosjektleder for gjennomføringen av studien lokalt og nasjonalt. Av 114 NORD-STAR-pasienter i Norge har 48 vært inkludert og fulgt på Diakonhjemmet sykehus, fra oktober 2015. Flinke og engasjerte studiesykepleiere og -sekretærer har gjort en viktig jobb, og godt samarbeid med blant andre avdeling for medisinsk biokjemi, radiologisk avdeling, apotek og lager/logistikk har vært avgjørende for god gjennomføring, forteller overlege Heiberg.

Professorene Till Uhlig og Espen A. Haavardsholm samt Marte Heiberg er medlemmer av internasjonal styringskomite for NORD-STAR studien som ledes fra Karolinska Instituttet i Stockholm.

%d bloggere liker dette: